Khoa Sinh học và Môi trường có 5 phòng thí nghiệm chuyên ngành: PTN Phân tích môi trường, PTH Công nghệ môi trường, PTN Sinh học phân tử, PTN Kỹ thuật quá trình sinh học và PTN Công nghệ Tế bào. Ngoài ra, nhà trường còn bố trí nhiều phòng thí nghiệm đại cương và chuyên sâu tại Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trung tâm Việt Đức, và Trung tâm công nghệ thông tin.

Phòng thí nghiệm của khoa có nhiều mô hình thiết bị mới, hiện đại phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ sinh học. Hàng năm, phòng thí nghiệm luôn được Nhà trường đầu tư, trang bị các mô hình, thiết bị mới nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó phòng thí nghiệm còn tham gia thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, thực hiện đề tài trong nước, kết hợp với các công ty, trường đại học nước ngoài thực hiện nhiều dự án về lĩnh vực kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ sinh học.

 

Một số hình ảnh