Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Sinh học và Môi trường

NCKH năm 2019

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Đề tài - dự án nghiên cứu năm 2019

Danh sách các đề tài, dự án của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã thực hiện năm 2019.

Bài báo khoa học năm 2019

Bài báo khoa học năm 2019

Danh sách các bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu đã công bố tại các tạp chí uy tín trong và ngoài nước năm 2019.